Quality factual and children’s programmes. Based in Scotland with a global perspective.

Caledonia TV is recruiting!

We are currently looking for two new staff members to join our busy team.  The roles of Assistant Producer and Production Co-ordinator will be based in Glasgow. Salaries will be commensurate with experience.  Please see details below. If you are interested in applying please send your CV and covering letter to Sajid Quayum at squayum@caledonia.tv

Closing date for application is the 5th of May 2017

 

Tha Caledonia TV a' fastadh!

Tha sinn a' lorg dithis luchd-obrach ùra dhan sgioba thrang againn. Bithidh an dà dhreuchd, Leas-riochdaire agus Co-òrdanaiche Riochdachaidh, stèidhichte ann an Glaschu. Bithidh an tuarastal a-rèir eòlais. Faicibh a' mhìneachadh gu h-ìosal.  Ma tha ùidh agaibh san obair, cuiribh ur Slighe Beatha (CV) agus litir iarrtais gu Sajid Quayum aig squayum@caledonia.tv ro Dhihaoine 5/5/17.

ASSISTANT PRODUCER

Caledonia TV is looking for an experienced Assistant Producer to work on our factual and factual entertainment programming for BBC ALBA.   The successful candidate will be a skilled self-shooter with the ability to identify and craft stories while maintaining relationships with key contributors and organisations. Working as part of a small team across a range of productions, the AP must be extremely organised and effectively manage shooting workflows.

Skills required:

 • Experience of shooting on location is essential.
 • An ability to generate imaginative and compelling ideas.
 • Good communication skills and the ability to establish positive working relations with a wide range of contributors.
 • The ability to create and develop interesting storylines
 • A good eye for detail
 • Being able to prioritise and work across a number of productions
 • Full driver's licence
 • Fluent Gaelic

Key responsibilities:

 • Research contributors and locations
 • Self-shoot content including recording sound
 • Ensure all necessary paperwork and permissions are in place
 • Generate ideas and storylines for current and future programmes
 • Ensure content meets editorial and legal standards required
 • Plan schedules in the most cost-effective manner

 

 

PRODUCTION CO-ORDINATOR

Caledonia TV has an opportunity for a Production Co-ordinator to work across its range of programming for BBC ALBA.  The ideal candidate will be a confident and capable PC, able to pull together schedules, look after filming logistics.  He/she will also be required to record expenditure, pay suppliers and provide weekly updates.

Skills required:

 • Excellent organisational skills
 • Confident in the use of excel spreadsheets
 • Ability to prioritise and work quickly and effectively under pressure
 • Good communication skills
 • Fluent Gaelic preferable

Key responsibilities:

 • Organise travel, accommodation, crew and production equipment
 • Deal with accounts and expenses and ensure that production cost logs are up-to-date
 • Deal with office and production enquiries and paperwork
 • Arrange and maintain insurance cover for cast, crew and equipment
 • Assisting with post-production paperwork
 • Liaise with production staff about nature of filming and make risk assessments for all shoots
 • Ensure all necessary paperwork is in place e.g. contributor consent forms and location agreements
 • Deal with music clearances & post production schedules

 

 

LEAS-RIOCHDAIRE

Tha Caledonia TV a' lorg Leas-riochdaire le gnàth-eòlas air an obair, a thèid an sàs anns na prògraman fìor-chùiseach, agus cur-seachad fìor-aithriseach, a tha sinn a' dèanamh do BhBC Alba. Bithidh an Leas-riochdaire ag obair mar phàirt de sgioba bheag an sàs ann am prògraman de chaochladh sheòrsaichean, agus mar sin feumaidh e/ì sgeul a chumail air gach nì a bhuineas dhan obair, agus an clàr-obrach  filmidh a chumail a' ruith gu siùbhlach.

Sgilean a tha dhìth:

 • Eòlas air filmeadh ann an àite sa bith (tha seo do-sheachanta)
 • Comas agus mac-meanmna airson cuspairean phrògraim a chuir air adhart
 • Deagh chomasan conaltraidh, agus comas dèiligeadh gu rèidh agus gu soirbheachail le daoine gu math eadar-dhealaichte.
 • Comas air slighe-sgeulachdan inntinneach a chruthachadh agus a leasachadh.
 • Sùil gheur air mion-chùisean
 • Tuigse air dè tha ri dhèanamh an toiseach, is aig a cheart àm a bhi an sàs ann an grunnd phrògraman.
 • Cead-dràibhidh iomlan.
 • Fileantachd sa Ghàidhlig.

Prìomh uallachan

 • Rannsachadh airson àitichean agus daoine
 • Filmeadh leat fhèin agus a' clàradh fuaim
 • Dèanamh cinnteach gu bheil na sgrìobhainnean uile dèanta agus gach cead air fhaotainn
 • Cuspairean is sgeòil a dhealbhachadh airson prògraman an latha agus ri teachd
 • Dèanamh cinnteach gu bheil stuth nam prògram aig an ìre bu chòir a thaoibh deasachadh agus an lagh
 • Cruthachadh clàir-obrach anns an dòigh is caomhantachail

 


CO-ÒRDANAICHE RIOCHDACHAIDH

Tha cothrom aig Caledonia TV airson Co-òrdanaiche Riochdachaidh a bhios an sàs anns na prògraman a tha iad a' dèanamh do BhBC Alba. Bhiodh an tagraiche a mhiannaicheamaid, fèin-earbsach agus comasach: neach a shnìomhas clàir-obrach ri chèile agus a chumas sgeul air a h-uile goireas filmidh. Feumaidh ì/e sgeul a chumail air cosgaisean, luchd-frithealaidh a phàigheadh agus fiosrachadh ionmhais a lìbhrigeadh gach seachdain.

Sgilean a tha dhìth:

 • Fìor dheagh chomasan rianachd
 • Earbsach ann an cleachdadh duilleag-sgaoilte Excel
 • Tuigse air dè tha ri dhèanamh an toiseach, agus comas air obair luath agus èifeachdach a dhèanamh nuair a tha an ùine teann
 • Deagh sgilean conaltraidh
 • Fileantachd sa Ghàidhlig roghnaichte

Prìomh uallachan

 • Rianachadh siubhal, àite-fuirich, criubha agus uidheam filmidh
 • Dèiligeadh le cunntaisean is cosgaisean agus dèanamh cinnteach gu bheilear a' cumail sgeul air cosgaisean riochdachaidh
 • Dèiligeadh le ceistean mu riochdachadh agus obair-oifis, agus sgrìobhainnean.
 • A' faighinn agus a' cumail suas àrachas dhan sgioba-obrach, criubha agus uidheam
 • Cuideachadh le sgrìobhainnean ath-riochdachaidh
 • Còmhradh ri na riochdairean mun seòrsa filmeadh a tha san amharc, agus a' tomhas chunnartan a dh'fhaodadh èirigh anns gach aon
 • Dèanamh cinnteach gu bheil na sgrìobhainnean air fad deiseil, m.e. cead bhuapasan a tha a' gabhail pàirt agus ceadan àitichean filmidh.
 • Dèiligeadh le ceadan ciùil, agus clàir-obrach ath-riochdachaidh