Quality factual and children’s programmes. Based in Scotland with a global perspective.

Caledonia TV is recruiting!

We are currently looking for a new staff member to join our busy team.  The role of researcher will be based in Glasgow. Salaries will be commensurate with experience.  Please see details below. If you are interested in applying please send your CV and covering letter to Sajid Quayum at squayum@caledonia.tv

Closing date for application is the 2nd of June 2017

 

Tha Caledonia TV a' fastadh!

Tha sinn a' lorg neach-obrach ùra dhan sgioba thrang againn - neach rannsachaidh. Bithidh an obair stèidhichte ann an Glaschu agus bidh an tuarastal a-rèir eòlais. Faicibh a' mhìneachadh gu h-ìosal.  Ma tha ùidh agaibh san obair, cuiribh ur Slighe Beatha (CV) agus litir iarrtais gu Sajid Quayum aig squayum@caledonia.tv ro Dhihaoine 2/6/17.

RESEARCHER

Caledonia TV is looking for a Gaelic-speaking Researcher with experience to work on our factual and factual entertainment programming for BBC ALBA. The successful candidate will have the ability to identify stories while maintaining relationships with key contributors and organisations. Working as part of a small team across a range of productions, the Researcher must be extremely organised and able to assist with shooting workflows.

Skills required:

 • An ability to generate imaginative and compelling ideas.
 • Good communication skills and the ability to establish positive working relations with a wide range of contributors.
 • The ability to recognise interesting storylines
 • A good eye for detail
 • Being able to prioritise and work across a number of productions
 • Awareness of on location camera and sound would be preferable
 • Full driver's licence
 • Fluent Gaelic

Key responsibilities:

 • Research contributors and locations
 • Filming and recording sound as part of a team
 • Ensure all necessary paperwork and permissions are in place
 • Generate ideas and storylines for current and future programmes
 • Assisting editorial decisions
 • Plan schedules in the most cost-effective manner

NEACH-RANNSACHAIDH

Tha Caledonia TV a'lorg Neach-rannsachaidh a bhruidhneas Gàidhlig, le eòlas air an obair,  a thèid an sàs anns na prògraman fìor-chùiseach, agus cur-seachad fìor-aithriseach, a tha sinn a'dèanamh do BhBC Alba. Bithidh an neach a gheibh an obair comasach air sgeulachdan aithneachadh, agus dèiligeadh le na prìomh dhaoine is bhuidhnean a tha a'gabhail pàirt annta.  Ag obair mar phàirt de sgioba bheag an sàs ann am prògraman de chaochladh sheòrsaichean, feumaidh an Rannsaiche sgeul a' chumail air gach nì a bhuineas dhan obair, agus comasach air cuideachadh le clàr-obrach filmidh.

Sgilean a tha dhìth:

 • Comas agus mac-meanmna airson cuspairean phrògraim a chuir air adhart
 • Deagh chomasan conaltraidh, agus comas dèiligeadh gu rèidh agus gu soirbheachail le daoine gu math eadar-dhealaichte.
 • Comas air slighe-sgeulachdan inntinneach aithneachadh.
 • Sùil gheur air mion-chùisean
 • Tuigse air dè tha ri dhèanamh an toiseach nuair a thathar an sàs ann an grunnd phrògraman.
 • B'fheàrr leinn tuigse air camara is fuaim air-làrach.
 • Cead-dràibhidh iomlan gun smal.
 • Fileantachd sa Ghàidhlig

Prìomh uallachan:

 • Rannsachadh airson daoine agus àitichean
 • Filmeadh agus clàradh fuaim mar phàirt de sgioba
 • Dèanamh cinnteach gu bheil na sgrìobhainnean uile dèanta agus gach cead air fhaotainn
 • Cuspairean is sgeòil a dhealbhachadh airson prògraman an latha agus ri teachd
 • Cuideachadh le codhùnaidhean an luchd-deasachaidh
 • Cruthachadh clàir-obrach anns an dòigh is caomhantachail