Quality factual and children’s programmes. Based in Scotland with a global perspective.
Roinn Riochdachaidh: Gàidhlig

Show page in English
Moderator
Bho Mhinistear gu Modaratair

Bliadhna a'leantail an Ollaimh Urramaich Aonghas Moireasdan, bho obair làitheil mar mhinistear chomhthionail gu àrd-inbhe ann an sùilean an t-sluaigh, mar Modaratair Eaglais na h-Alba.

More >>

Chernobyl
Chernobyl & Fukushima: Na Leasanan

30 bliadhna an dèidh tubaist Chernobyl - dè na leasain a dh'ionnsaich sinn?

More >>

Duncan MacGillivray
Air a' Smùid

Ann an "Air an Smùid" tha buidheann charaidean aig a bheil ùidh mhòr anns na pufairean a'cur romhpa seann chrannalach mheirgeach a shàbhaladh.

More >>

Hebridean Way
Kerry is Kirsty: Rothan gu Robhanais

Tha Kerry agus Kirsty Nic a' Phì à Uibhist a Deas air dùbhlan ùr a chur romhpa  - an t-slighe eadar Batharsaigh agus Rubha Robhanais a dhèanamh cho doirbh sa ghabhas air baidhseagal!

More >>

Fuine Series 3
Fuine Sreath 2

Tha Màiri NicRisnidh  air chuairt eile tron Ghaidhealtachd a'coinneachadh ri sàr-chòcairean is bèiceirean. Seallaidh iadsan dhi am biadh is toil leotha fhèin a dheasachadh, agus dè bhiodh freagarrach airson tachartasan is amannan eadar-dhealaichte.

More >>

Eileanan Fraoich 2
Eileanan Fraoich 2

Anns an dara sreath de " Eileanan Fraoich"  tha Fraoch Nic an Deòir à Ìle a' fàgail cofhurtachd a dachaidh airson cuairt tro na h-eileanan.

More >>

Fuine Na Nollaige
Fuine na Nollaige

Tha Màiri NicRisnidh a'sireadh taic bho thriùir chòcairean is bhèiceirean ealanta gus cuirm bhlasta a dheasachadh ann an taigh mòr san Eilean Sgitheanach.

More >>

The Lewis Trilogy
Sàr-Sgeòil: The Lewis Trilogy

Tha Cathy NicDhòmhnaill a'siubhal na làraich agus a' tachairt air na daoine a ghluais macmeanmna Peter May gu trì leabhraichean Leòdhais a'sgrìobhadh: The Black House, The Lewis Man & The Chess Men.

More >>

Kerry MacPhee
Bliadhna Kerry

A' leantail Kerry Nic a' Phì air a baidhseagal-beinne tro pholl, fallas agus iomadh deur gu Geamaichean a' Cho-Fhlaitheis.

More >>

Ghillie Girls
Caileagan na h-Oighreachd

Anns an Lùnastal dh'fhàg triùir chaileagan cofhurtachd an dachaighean air an cùlaibh airson dhol a thrèanadh ann an obair oighreachd am measg nam fiadh is nam meanbh-chuileagan.

More >>

Sàr- Sgeòil
Sàr-Sgeòil - Sunset Song

Tha Cathy NicDhòmhnaill a' rannsachadh ceithir sgìrean de dh'Alba - ach chan e leabhar-iùil a th' aice na cois anns gach àite, ach nobhail ainmeil.

More >>

Heather's Islands
Eileanan Fraoich

Tha Fraoch dol a thadhal air cuid dha na h-eileanan brèagha a th' air a starsach - agus gheibh i mach dè, no cò, tha sònraichte mu gach fear dhiù.

More >>

A' Fuine Le...
A Fuine Le...

Tha Màiri NicRisnidh a'siubhal na Gàidhealtachd a'coinneachadh ri feadhainn dhe na bèiceirean is fheàrr agus ag ionnsachadh bhuapa ciamar a chuireas i nithean sònraichte gu feum ann an dòighean ùra nuair a bhios i a'fuine.

More >>

Pìos Cèic
Pìos Cèic

Tha Màiri NicRisnidh a' brosnachadh na càirdean is na nàbannan gu strì an aghaidh aillse le na clàir fuine.

More >>

Caileagan An Iasgaich
Caileagan An Iasgaich

An seas boireannaich ri 'obair nam fear' air tràlair sa Chuan a Tuath?

More >>

Am Boireannach a Dh'ith Bò
Am Boireannach a Dh'ith Bò

Tha neach-ealain agus còcaire Fraoch Nic an Deòir a' deasachadh agus ag ithe bò slàn.

More >>

Anns na Pàipearan
Anns na Pàipearan

Sreath de phrògraman a tha a' rannsachadh sia bliadhnaichean ann an eachdraidh na Gàidhealtachd bhon a linn a chaidh seachad, a' cleachdadh aithirsean bho na pàipearan-naidheachd air Ghàidhealtachd.

More >>

Army Girls 2
Caileagan an Airm

A' leantainn ceathrar chaileagan 's iad a' feuchainn air Dùbhlan Samhraidh an Territorial Army - sgeama trèanaidh a bheireas daoine chun aon ìre de neart agus de chomasan ri saighdearan làn-ùine Arm Bhreatainn.

More >>

Diomhar
Dìomhair

Mar a bha deifir riaghaltasan thar nam bliadhnaichean ag obair air cùl-gnothaich gus bacadh a chur air nàiseantachd ann an Alba.

More >>

A' Dol Dhachaigh
A’ Dol Dhachaigh

Tha Kitty Ann NicCuinn a' tilleadh dhan eilean far an do rugadh i 90 bliadhna air ais, Eilean nan Ròn, a tha fàs an-diugh.

More >>

Tir Is Teanga
Tir is Teanga

Ainmean àrsaidh beanntan na h-Alba air am mìneachadh ann an Tìr is Teanga - trì sreathan de phrògraman airson luchd-coiseachd, sreapadairean agus gach duine eile aig a bheil taobh ris a' Ghaidhealtachd.

More >>

Heather Dewar
‘S ann an Ìle

Sreath de cheithir phrògraman a' toirt sùil air coimhearsnachd Eilean Ìle tromh sgàthan na Gàidhlig.

More >>

Casa nam Moireasdanach (Casa Morrison)
Casa nam Moireasdanach

Tha Rhoda agus Iain Moireasdan, agus an nighean Màiri, air seann  taigh tuathanaich a cheannach ann an Ceann a Tuath Phortugal.  Thigeabh cuide riutha nan oidhirp gus dachaigh chomhfhurtail shaor-làithean a dheanamh dheth. Ach an è bruadar bhòidheach tha romhpa - no trom-laighe?

More >>

Dòmhnallaich na Frainge
Dòmhnallaich na Frainge

Tha 'Dòmhnallaich na Frainge' ag innse sgeulachd Nèill MhicEachain, Seumasach à Uibhist a Deas a bh'anns an eathar a thug am Prionnsa Teàrlach Stiùbhart thar a' Chuain Sgìth don Eilean Sgitheanach.

More >>

Leadaidh is Bracaist (Entertaining Ladies)
Leadaidh is Bracaist

Tha triùir bhoireannach òga a' cuir an dreuchdan agus an oilthigh an dara taobh, feuch a bheil na comasan aca a shoirbhicheadh ann an gnìomhachas cho cudthromach sa th'ann an Alba - Aoigheachd.

More >>

Dealbh a' Ghaidheil
Dealbh a’ Ghaidheil

Tha am prògram seo a' coimhead air dè a bha, agus dè a tha, a' tarraing dealbhadairean-camara nan dròbhanan don Ghaidhealtachd bho nochd an seòrsa ealain seo.

More >>

Cò Loisg Air? (Who Killed Red Fox?)
Cò Loisg Air?

Èisteachd às ùr air mort cho ainmeal sa bh' ann air Ghàidhealtachd. Cò mharbh Cailean Ruadh Caimbeul à Glinn Iubhair ann an 1752?

More >>